مراکز تماس مرکز هزینه یا پل درآمد زایی سازمان

مراکز تماس مرکز هزینه یا پل درآمد زایی سازمان مرکز تماس، اینکال یک راهکار جامع و مناسب برای کسب و کارهای شماست…. ســکه- مراکــز تمــاس ایــن روزهــا جزئــی جدانشــدنی از ســازمانها هســتند. بانکهــا همیشــه بهعنــوان ســازمانهایی کــه از لحــاظ مالــی و امکانــات همــواره برتــری داشــتهاند، معمــوال بهعنــوان پیشــگام در فنــاوری عمــل کردهانــد. امــروزه نیــز مراکــز […]

تفاوت مرکز تماس با مرکز ارتباط

بسیاری از این دو واژه به جای یکدیگر استفاده می کنند ، اما آنها یک چیز نیستند. مراکز تماس و مراکز ارتباط دو مدل متمایز برای ارتباطات تجاری هستند.
تفاوت اصلی بین مرکز تماس و مرکز ارتباط در روشهای ارتباطی و تجربه کلی است. اما قبل از پرداختن به جزئیات ، ابتدا لازم است با تعاریف این دو واژه مهم آشنا شویم

مشتری مداری از نگاه دکتر بهبود عباسی

دکتر بهبود عباسی: با توجه به سیر تحولی در ساختار مراکز تماس و ایجاد نوعی نگاه بین المللی و داخلی نسبت به آن، حالا مرکز تماس به مرکز ارتباط با مشتریان بدل شده و توسط کارشناسانی زبده ارائه ی خدمت میکند.