مراکز تماس مرکز هزینه یا پل درآمد زایی سازمان

مرکز تماس، اینکال یک راهکار جامع و مناسب برای کسب و کارهای شماست....

ســکه– مراکــز تمــاس ایــن روزهــا جزئــی جدانشــدنی از ســازمانها هســتند. بانکهــا همیشــه بهعنــوان ســازمانهایی کــه از لحــاظ مالــی
و امکانــات همــواره برتــری داشــتهاند، معمــوال بهعنــوان پیشــگام در فنــاوری عمــل کردهانــد. امــروزه نیــز مراکــز تمــاس بــه ســمت دیجیتالــی
شــدن پیــش رفتهانــد و مراکــز تمــاس نیــز در بانکهــا بــه ایــن ســمت حرکــت کردهانــد یــا ناچــار بــه حرکــت شــدهاند. مرکــز تمــاس در ســفر
مشــتری بــرای یــک کســبوکار نقــش مهمــی دارد، ایــن مراکــز بهعنــوان دریچــه ورود بــه ســازمانها و کســبوکارها نقــش مهمــی در ایجــاد
ارزش افــزوده بــرای آنهــا دارنــد. نشســت تخصصــی »نقــش مراکــز تمــاس در تحقــق بانکــداری دیجیتــال« از سلســله نشســتهای تراکنــش هفتــم
بــا مدیریــت دکتــر بهبــود عباســی مدیرعامــل شــرکت اینــکال و بــا حضــور مهنــدس محمدعلــی قنادیــان مــدرس و مشــاور مراکــز تمــاس و خدمــات
مشــتریان، مهنــدس فاطمــه کمــال زارع مشــاور مراکــز تمــاس و دکترعلیرضــا کمالــی مدیرعامــل شــرکت پدیســار انفورماتیــک برگــزار شــد.

بهبود عباسی، در ابتدای این نشست گفت: نقش مراکز تماس، بین مشتریان و صاحبان کسبوکار نقش یک پل است. این پل همان لذتی است که سالیان سال در این صنعت با آن زندگی کردهایم. امروزه در صنعت بانکداری توجه ویژهای به مراکز تماس شده و امروز قرار است درباره این نقطه سردرگم و گنگ با حضور اساتید این حوزه به بحث بنشینیم و نقش مراکز تماس در بانکداری دیجیتال را بررسی کنیم. مراکز تماس از دید مدیران ارشد هر بانک مراکز هزینه هستند. تاثیر مراکز تماس بهعنوان ویترین چقدر مهم است. بحث وفاداری مشتریان به چه صورت اتفاق میافتد و مشتریان به چه دلیل از اپلیکیشنی به دیگر اپلیکیشن و از شعبهای به شعبه دیگر مهاجرت میکنند. در بحث مدیریت تجربه مشتری دو عامل باعث وفادارسازی مشتریان میشود. یکی از این موارد بحث شاخص تالش مشتری است. تالشی که مشتری دارد تا به هر طریقی با ما ارتباط برقرارکند. از ما سرویس بگیرد. بانک و صاحب کسبوکار چقدر مشتری را پشت صف نگاه میدارد. اگر قرار است بهصورت حضوری سرویسی بگیرد تا چه اندازه در صف میماند تا این سرویس را بگیرد. اگر قرار است از اپلیکیشن و وب سایت استفاده کند، با چند کلیک میتواند به نقطه مورد نظرش برسد. این موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. تالش مشتری و ارائه سرویس خوب و در لحظه منجر به وفاداری مشتری خواهد شد. بحث مهم دیگر متقاعد سازی مشتری است که مهمترین اصل است. باید برای سرویسی که میدهیم توضیح دهیم و مزایا را بگوییم. این متقاعد سازی مشتریان است که منجر به خدمات ممتاز میشود. ما چقدر moment definite positive( لحظات تعیین کننده مثبت برای مشتری( فراهم میکنیم. بنابراین نقش مراکز تماس میتواند بسیار در این مورد کلیدی باشد. در نشست امروز سیر تاریخی مراکز تماس بحث میشود که از کجا شکل میگیرد و به کجا میرسد. همچنین درباره نقش کارشناسان مراکز تماس بحث و گفتوگو میکنیم. تنها چیزی که تغییر نمیکند کلمه تغییراست و میخواهیم بحث کوچ از وضعیت سنتی به وضعیت دیجیتال را بررسی کنیم. در ادامه محمدعلی قنادیان درباره اهمیت نقش مراکز تماس در بانکداری دیجیتال و میزان اهمیت آن گفت: بسیار خوشحالم که بحث center call »»از فضای تخصصی دوستانی که در این حوزه کار میکنند خارج شده و به مدیرانی که در صنایع مختلف فعالیت میکنند کشیده شده است. در بحث تقسیمبندی صنایع در حوزه مرکز تماس بحث بانکها و حوزه پولی و مالی یکی از مهمترین و پرتراکنشترین قسمتهای خدمات مراکز تماس است. در گزارشهایی که سالیانه در حوزههای مختلف منتشر میشود اگر بهحق بانکها، بورس و بیمه را یک مجموعه حساب کنیم، معموال حدود 20 تا 25 درصد از کل خدمات مرکز تماس را در کشورهای مختلف شامل میشود که عدد قابل توجهی است. با توجه به اینکه بانکها در حوزه خدمات و استفاده از ابزارهای تکنولوژی معموال پیشرو هستند و همچنین بهدلیل بودجههایی که دارند، راحتتر میتوانند وارد این فضاها شوند و الگویی برای دیگر صنایع هستند که معموال خدمات مراکز تماس را از روی آنها الگوبرداری میکنند. امروز بحث تحول دیجیتال و بانکداری دیجیتال یا بهطور کلی دیجیتالی شدن صنایع مبحث روز است و راجع به آن بسیار بحث میشود. در این زمینه باید چند نکته را مدنظر داشته باشیم. حلقه مفقودهای که معموال در این حوزه وجود دارد شفاف کردن انتظار سازمانها از مرکز تماس است. ارزشی که میخواهیم به مشتری منتقل کنیم و ارزشی که انتظار داریم مرکز تماس به سازمان منتقل کند چیست. ارزش راهبری ما چیست. اگر این موضوع بین مرکز تماس، بهرهبرداران مرکز تماس و مدیران سازمان شفاف شود، قدم بزرگی برداشته میشود که مشخص شدن سطح بلوغی است که از مرکز تماس انتظار داریم. در مدلهای بلوغ که از مراکز تماس میبینیم سادهترین این است که از سطح کارایی شروع میکنیم و به سطح رضایتمندی مشتری و در نهایت به سطرح راهبردی میرسیم. سطحی که مرکز تماس نقش راهبردی و استراتژیک برای ما ایفا میکند. معموال در سازمانها مشخص نمیشود و باعث میشود نتوانیم از ابزارهای متناسب با انتظارتمان استفاده کنیم. در مراکز تماس معموال خدمات مختلفی ارائه میدهیم. مشتری بهواسطه تعامالت متنوع با ما درارتباط است. لزوما برای همه نوع تعامالت نیاز به ابزارهای خاصی نداریم. مشخص نکردن سطح انتظارمان و ارزشی که قرار است منتقل شود و سطح بلوغ مرکز تماس در سازمان باعث میشود یا هزینههای قابل توجهی صرف شود یا بهدلیل هزینهها آن کار را کال انجام ندهیم. امروز ابزارهایی مثل ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی یا ابزارهای مبتنی بر داده که در سازمانها وجود دارند و کار میکنند؛ ابزارهای پیچیده و گران قیمتی هستند. وقتی مشخص کنیم نیاز و انتظارمان از مرکز تماس چیست، بهویژه در حوزه بانکی که قرار است ارزش قابل توجهی بهسمت مشتری ارسال شود و رقابت زیادی بین بانکها در این حوزه وجود دارد، باعث میشود نتوانیم تفکیک کنیم و در جای درست از ابزارمان استفاده کنیم. وقتی نوع تماس و نوع تعامالت مشخص میشود، میتوانیم مشخص کنیم که در این روند بلوغ کجا قرار است مرکز تماس معمولی باشیم. چراکه بین فعاالن این صنعت گفته میشود دیگر نباید مرکز تماس باشیم، باید centerr contact باشیم یا less service باشیم و به سمت �chan Omni nelها برویم. این درست است، اما باید مشخص کنیم کجا باید این اتفاق بیفتد.

قدم اول ایجاد یک سند استراتژیک بین بهرهبردار و مرکز تماس است. بهخصوص در حوزه بانکی چون دادههای قابل توجهی در این حوزه وجود دارد و در اختیار مرکز تماس است. وقتی مشخص شود کجا و چه سطحی از ارزش را میخواهیم منتقل کنیم و چه ابزارهایی میخواهیم استفاده کنیم، قدمهای بعدی میتواند قدمهای بهتری باشد و با دانش و بهرهوری بیشتر این کار را انجام دهیم. عباسی در ادامه این نشست بیان کرد: بحران جهانی کرونا که تهدیدی جهانی بود، برای کشور ما فرصت بود. اگر کرونا نبود شاید به این سرعت نمیتوانستیم به سوی دیجیتال شدن و ارائه سرویسهای مختلف پیش برویم. در ادامه نشست دکتر عباسی از دکتر علیرضا کریمی پرسید با توجه به دیجیتالی شدن فرایندها، اگر بانکداری بهصورت دیجیتال بخواهد شکل بگیرد بحث تقلب )Froud )و ارائه سرویس نیابتی به مشتریان توسط مراکز تماس به چه صورت باید باشد و آیا مشکالت خاص خودش را میتواند پوشش دهد یا خیر؟ دکتر کریمی پاسخ داد: میخواهم به زمانی که مرکز تماس شکل نگرفته بود، برگردم. بدون اینکه بخواهد بهعنوان واحدی شناخته شود، نقش خود را در انواع و اقسام سرویسها ارائه میداد. PSP ها و بانکها برای خودشان مرکز تماس زدند، اما با نقشی که بیشتر نقش پاسخگو و رفع مشکل را برعهده داشت. در حال حاضر که بانکها و دیگر صنایع مسیردیجیتالی شدن را میروند، مرکز تماس بهعنوان یک بال کنار بال سرویس نیست، بلکه وارد سرویسدهی میشود. از نقش منفعل خود خارج شده و میتوانیم بگوییم میتواند محور اصلی یک بانک دیجیتال باشد. اینجاست که مشتری احساس میکند فقط زمان درگیرشدن با مشکالت، با مرکز تماس ارتباط برقرار نمیکند، بلکه زمانی ارتباط برقرار میکند که میخواهد سرویسی بگیرد که نیاز به مراجعه حضوری ندارد. )مثل راهاندازی ابزارهایی چون سجام و ...( اگر این بخش از کار درست شود، یکباره میبینید تغییر نگاه و عملکرد در مرکز تماس بانکها و صنایع اتفاق میافتد. بنابراین میبینید نقش مرکز تماس متفاوت میشود. در بسیاری از بانکهای دنیا مشتری رصد میشود. مرکز تماس با مشتری ارتباط برقرار میکند و پیشنهاد سرویس به او میدهد. حتی مواردی که خارج از روتین تراکنشهای معمولی مشتری یک فعالیت بانکی انجام میدهد. شک میکند که این مشتری آیا همان مشتری صاحب حساب و صاحب سرویس است یا نیست. شاید االن تصوری از فضایی به وجود میآوریم که دیجیتالی است، اما این فضا زمانی میتواند نقش اصلی مرکز تماس را نشان دهد که تمام صنایع هم درگیر آن شوند. در ادامه دکتر عباسی گفت: چه این بحران یا فرصت کرونا باشد و چه نباشد ما از 5G میخواهیم چه استفادههایی کنیم. در حال حاضر 4G هستیم و در آیندهای نزدیک ایران 5G شده و نسل جدیدی شکل میگیرد. هر صنعتی برای خودش اپراتور میشود و ما وابسته به اپراتورهای موبایلی از جمله ایرانسل، همراه اول و رایتل نیستیم. اپراتور آتشنشانی و بانکی و دیگر اپراتورهای مختلف خواهیم داشت. تا به امروز براساس الزامات ایزو و شاپرک که برای گرفتن گواهینامههای مختلف بانکها وPSP ها به سمت مراکز تماس رفتند. با ورود 5G اتفاقهای مختلفی خواهد افتاد و ما در مراکز تماس بحث هوشمندسازی را خواهیم داشت. به این موضوع میرسیم که چه اتفاقهایی خواهد افتاد، شعب مجازی شکل گرفته و در آینده پررنگتر خواهد بود. او در ادامه از مهندس فاطمه کمال زارع پرسید: بهنظر شما نقش مراکز تماس در شعب مجازی به چه صورت است و مشکالت، معضالت و حسنهای آن به چه شکل است؟ زارع توضیح داد: کارکنان و کارشناسان مراکز تماس و صنعت تماس زحمت زیادی میکشند، اما معموال دیده نمیشوند. هنوز نتوانستیم اهمیت، پتانسیل و ظرفیتهای کاری این گروه را به نمایش بگذاریم و بتوانیم بهترین بهرهبرداری را از فعالیتهایشان داشته باشیم. موضوع مراکز تماس در عصر دیجیتال و در فرایند تحول دیجیتالی شدن بانکها آنطور که انتظار میرفت متناسب با انتظار مشتری تغییر کرد. به همان نسبت که بانکها دیجیتالی شد و به همان میزان که خدمات ارائه شده تغییر کرد، انتظار مشتری هم تغییر کرد. انتظار می رفت مراکز تماس هم مثل سایر فرایندها و فعالیتهایی که در تمام بانکها تغییر میکردند، تغییر کنند و بهسمت دیجیتالی شدن پیش روند. امروز نمیتوانیم ادعا کنیم این اتفاق به معنای واقعی افتاده، اما از حالت سنتی فاصله گرفته است. در بانکداری سنتی به مراکز تماس بیشتر بهعنوان مرکز هزینه نگاه میشد. البته معتقدم مراکز تماس حتی در شکل سنتی مرکز هزینه نبودند، اما چون نمیتوانستند فعالیتهایشان را ثبت کرده و به نمایش بگذارند تا نشان دهند در جذب مشتری و نگهداشت مشتری چقدر موثر هستند بهعنوان مرکز هزینه از آنها یاد میشد. امروزه با گسترش و تحول دیجیتالی که اتفاق افتاد، مراکز تماس از حالت هزینه به مرکز درآمدزایی تبدیل میشود و انتظار داریم که این اتفاق بیفتد. حتی در بسیاری از مراکز تماس شعب مجازی داریم. یعنی از راه دور با ارتباطاتی که با مشتری برقرار میکنیم و با استفاده از تکنولوژی روز احراز هویت از راه دور صورت میگیرد. همان خدمات بانکی را بهصورت مجازی در اختیار مشتریان میگذارند و در ایجاد این تجربه مثبت برای مشتری بسیار موثر است که عامل اساسی وفادارسازی مشتری است. همه بانکها و صنایع دنبال این هستند و برای همین تحول دیجیتال را دنبال میکنند. در ادامه با توجه به تحوالت مهندس قنادیان در پاسخ به اینکه درباره ابزارهایی که در مراکز تماس تغییر خواهند کرد، گفت: اگر بخواهیم تفکیک و تقسیمبندی کنیم، ابزارها در سه قسمت دستهبندی میشود. ابزارهایی که قرار است در مقابل مشتری در ارتباط با مرکز تماس یا سازمان قرار دهیم. ابزارهایی که در حوزه کنترل و نظارت به خود مرکز تماس قرار است کمک کنند و ابزارهایی که در حوزه کسبوکار، سمت سازمان و ذینفعان مرکز تماس قرار میگیرد. شاید وقتی راجع به دیجیتالی شدن یا بحث تحول دیجیتال صحبت میکنیم، بهویژه در حوزه مرکز تماس، اولین چیزی که به ذهن همه میرسد هوش مصنوعی است. وقتی راجعبه هوش مصنوعی صحبت میکنیم اولین چیزی که در ذهن شکل میگیرد این است که چطور میتوانیم به جای یک کارشناس هوش مصنوعی گذاشته و از آن استفاده کنیم. واقعیت این است امروز فاصله زیادی با این موضوع داریم، اما ابزارهای دیگری هم امروز در بحث مراکز تماس و خدمات مشتریان وجود دارد که مبتنی برهوش مصنوعی و حوزه داده و دیتا هست که میتواند کمک کند. مهمترین بحث سیستمهای مرکز تماس Cloud( ابری( است که بتوانیم خدمات را تحت فضای ابری ارائه دهیم. با توجه به اتفاقاتی که افتاد این موضوع سریعتر رشد کرد و در سازمانها جا افتاد تا بتوانیم دورکاری داشته باشیم و از شعب مجازی و کیوسکهایی که در سطح شهر ارائه خدمات دارند، استفاده کنیم. این امکانات به ما اجازه داد مشتری در هر جایی که میتواند با هر کانالی که نیاز دارد و با آن راحت است با ما ارتباط بگیرد و کارشناس مربوط با مشتری در ارتباط باشد. در حوزه نظارت در داخل مرکز تماس، ابزارها بهشدت پیشرفت کردهاند. شاید بتوان گفت در سه حوزهای که صحبت کردیم، ابزارهایی که در حوزه نظارت و احراز هویت از مشتری به کارشناسان در داخل مرکز تماس بسیار کمک میکنند. یکی از مشکالتی که معموال در مراکز تماس بانکی داریم معموال احراز هویت است. در حوزه سازمان هم قاعدتا ابزارهایی که درحوزه تحلیل داده است و رفتار مشتری را تحلیل میکند و تاریخچه کار با مشتری را تحلیل میکند و مهمتر از همه ابزارهایی که ارتباط بین روند )Trend )را به ما میگوید. اینکه در حوزه ارتباطمان با مشتری چه اتفاقی میافتد که میتواند خوراک خوبی برای مدیران ارشد در حوزههای بازاریابی، تولید محصول و ... باشد. ابزارها در حال حاضر بسیار در حوزه دیجیتالی شدن کاربردی هستند. حتی اگر نخواهیم بگوییم تحول دیجیتال، ولی فرایند دیجیتالی شدن را میتوانیم خوب انجام دهیم. نکتهای که باید بسیار به آن توجه شود این است که شروع از سمت مشتری نیست. شروع از سمت مرکز تماس و سازمان است. وقتی آنجا بتوانیم به این بلوغ برسیم، میتوانیم ابزارها را در اختیار مشتری هم قرار دهیم. چون ریسک سمت مشتری ریسک باالیی است. ابزارها هم در سمت مشتری هنوز آنقدر بالغ نیستند که بتوانند به ما کمک کنند صفر تا صد را جلو ببریم. ابزارهای داخل سازمان و مرکز تماس اینقدر رشد کردهاند که کامال میتوانند ارزش را به مشتری منتقل کنند. بهجای اینکه تمرکز را روی حذف منابع انسانی بگذاریم، تمرکز را روی باالبردن کارایی و افزایش کیفیت منابع انسانی بگذاریم. شاید در سالهای آینده ابزارهایی بیایند که بتوانند قسمتی از کار حوزه منابع انسانی را هم انجام دهند. در ادامه نشست دکتر عباسی بیان کرد: خواسته یا ناخواسته باید بهسمت و سوی این تغییر و تحوالت برویم و ابزارهایی در سرویسدهی داشته باشیم. او همچنین در ادامه از زارع خواست نظرش را درباره ابزارهایی که در حوزه دیجیتال یا تحول دیجیتال ایجاد شده بیان کند. زارع گفت: در بین صحبتهای مهندس قنادیان، روی بحث تحلیل داده تمرکز میکنم. تحلیل داده حلقهای مفقوده در مراکز تماس است که به آن توجهی نمیشد. مخزن اطالعاتی داشتیم که فقط ورودی اطالعات بود و هیچ وقت درواقع سازمان به این فکر نمیکرد که میشود از این اطالعات در جهت طراحی محصوالت جدید و رفع مشکالت و موانع شناسایی شده استفاده کرد. امروزه با گسترش، بهروزرسانی و دردسترس قرار گرفتن این فناوریها، بهخصوص در حوزه تحلیل داده میتوانیم در این عرصه پررنگتر ظاهر شویم. میتوانیم نشان دهیم توانمندیهای مرکز تماس کجاست و کجای سازمان را میتواند ساپورت کند و در واقع سازمان در کدام موارد خاص میتواند روی فعالیت کارکنان مراکز تماس متمرکز شود و از آنها خروجی بخواهد. تحلیل داده بسیار مهم است و میتواند به مراکز تماس کمک کننده باشد.

عباسی همچنین در ادامه از دکتر کریمی خواست تا درباره مراکز تماس بهعنوان زیستبوم ارتباط با مشتریان صحبت کند. علیرضا کریمی، مدیرعامل شرکت پدیسار انفورماتیک گفت: عبارت مرکز تماس زیستبوم ارتباط با مشتری را حلقه مفقــودها ی که معموال در ا یــن حوزه وجود دا رد شــفاف کر دن ا نتظار ســازمانها ا ز مر کز تماس ا ست. ا رزشــی که میخوا هیم به مشــتر ی منتقل کنیم و ا رزشی که ا نتظــار دا ریم مر کز تمــاس به ســازمان منتقل کند چیســت. ا رزش را هبر ی ما چیســت. ا گر ا ین موضوع بین مر کز تمــاس، بهر هبر دا را ن مر کــز تماس و مدیر ا ن سازمان شفاف شــود، قدم بزرگی بر دا شته میشود 2 هفتهنامه خبری ـ تحلیلی در حوزه بانک، بیمه، بورس و بازار مالی آبان 1400 •سال ششم • شماره 56 در یکی از نمایشگاههای قبل از کرونا که توسط فابا برگزار شده بود عنوان کردیم و جالب است که بازدید کنندگان میپرسیدند معنای این عبارت چیست. وقتی با آنها صحبت میکردیم، بیشتر خودمان به عمق این شعار یا پیامی که داده بودیم، پی میبردیم. وقتی توجه کنیم هر یک از اجزای زیستبوم در آن نقشی دارند. از کوچکترین تجزیه کننده تا بزرگترین که بخواهیم بگوییم نقش بزرگ خودش را بازی می کند. در مبحث ارتباط با مشتری همین حالت است. مشتری با مرکز تماس ارتباطی برقرار میکند. این ارتباط میتواند صرفا فقط به موردی که ایراد مشتری را برطرف کند و به سوال او پاسخ بدهد وصل شود یا اینکه بخشی از سفر مشتری باشد. بحثی که در حوزه دیجیتال و تجربه مشتری نقش پیدا می کند؛ نقش زیستبوم است. جایی که مرکز تماس ارتباط را میگیرد و صحبت مشتری را میشنود و در حافظه دیجیتالی خودش میگذارد. بعد به آن مراجعه می کند. یعنی دقیقا مثل یک موجود زنده برخورد میکند و به آن برگشت میکند. شاید بعدها این تفاوت حاصل شود. هرچقدر عمیقتر در بخش پلتفرم بانکداری دیجیتال ورود میکنید، میبینید که مرکز تماس بهعنوان یکی از پازلهای این پلتفرم قرار میگیرد و نقش محوری بازی میکند. در ادامه نشست زارع درباره تغییر و تحوالتی که در حوزه دیجیتال رقم خورده و نقش نیروی انسانی در مراکز تماس گفت: موضوع نیروی انسانی یکی از موضوعات حائز اهمیت در بحث تحول دیجیتال است. یکی از مشکالتی که برخی مدیران ارشد سازمانها دارند این است که هزینههای هنگفتی برای تجهیز نرمافزاری و زیرساختی دارند، اما چیزی که باید اصل داستان باشد و به آن بپردازند نیروی انسانی و رواج فرهنگ تحول دیجیتال در سطح سازمان است و معموال نادیده گرفته میشود.. زمانی تحقیقاتی انجام شده درباره اینکه با ورود تحول دیجیتال و بانکداری دیجیتال، نقش مراکز تماس و عامل انسانی مراکز تماس کمرنگ میشود. بسیاری دنبال این بودند با گسترش نرمافزارها و امکاناتی مثل رباتهای پاسخگو کار را بهسمت دیجیتالی شدن به معنای واقعی ببرند و انسانها را نادیده بگیرند. واقعیت این است که در ارتباط انسانی با افراد، تحقیقات و نظرسنجیها نشان میدهد انسانها جایی که احساس درد میکنند، در ارتباط با سازمان ترجیح میدهند با عامل انسانی صحبت کنند. تغییر و تحوالتی که اتفاق افتاد باعث شد با تغییر انتظارات مشتری، انتظارات سازمان هم از نیروهای پاسخگوی مراکز تماس تغییر کرد. امروزه انتظار داریم کارشناس مرکز تماس بتواند با مشتری همدلی کند و او را نگه دارد و حتی مشتریهای بالقوه جذب کند. بنابراین انتظار میرود درباره نیروی انسانی موجود حتما آیتمهای آموزشی را در نظر بگیریم. باید افراد را به سطحی که مدنظرمان است برسانیم تا بتوانند ارتباط موثری با مشتری داشته باشند. در خصوص جذب نیروهای جدید تالشمان این باشد که بهدنبال جذب افرادی برویم که ارتباط را بلد باشند. در عین اینکه در آموزشهای مستمری که گرفته، محصوالت و خدمات بانکی را برای مشتری توضیح دهد و بتواند او را جذب کند. اگر بتوانیم آیتم همدلی را رواج دهیم، میتواند تجربه مطلوب و خوشایندی را برای مشتری ایجاد کند که ارتباطش را با سازمان حفظ کند. در ادامه عباسی گفت: در زمینه نقش سرمایه انسانی که در مراکز تماس هستند، اصلیترین و کلیدیترین بخش؛ جذب، آموزش و حفظ نیروی انسانی است. بحث توسعه فردی که باید برای کارشناسان اتفاق بیفتد. اگر بهخوبی بتوانیم در مراکز تماس به این موارد نگاه ویژهای داشته باشیم، موثراست. کار در مراکز تماس در عین اینکه بسیار ساده به چشم میآید، کار بسیار پیچیدهای است. اگر این موارد انجام شود و توجه ویژه به نیروی مرکز تماس شود، میتوانیم بگوییم خدمات ممتاز به مشتری میدهیم. از سطح انتظار مشتری گذشتهایم. به او در ساختار کاری توجه کردهایم. او همچنین در ادامه نشست از قنادیان پرسید: تجربه مشتری با ابزارهایی که شکل میگیرد و فرایندهایی که صورت میگیرد چطور ایجاد و بررسی میشود؟ قنادیان توضیح داد: در مرکز تماس در حوزه ارتباط با مشتری دو هدف ساده داریم. اول اینکه بتوانیم مشکل مشتری را حل کنیم. دوم اینکه حل کردن مشکل همراه با احساس رضایت و انتقال یک تجربه مناسب باشد. گاهی مشکل مشتری حل میشود، اما تجربه مناسبی از ارتباط با ما ندارد. جایی که مشتری به هر طریقی به مرکز تماس رسیده است، برای حل کردن مشکل و افزایش رضایت در آینده نزدیک تحوالتی خواهیم داشت. همانطور که االن هم داریم. مهمترین اتفاقی که برای ما در ارتباط با مشتری باید بیفتد بحث سرعت و سهولت در حل کردن موضوع است. این از افزایش سطح اختیارات و سطح دانش کارشناسان نشات میگیرد. وقتی داریم در شاخصهای مرکز تماس بحث میکنیم شاخصهایی که بهسمت خود سازمان و مشتری است، نکته مهمی وجود دارد و آن انتقال حس اعتماد به نفس از سوی کارشناس به مشتری است. کارشناس باید دانش بهروزی داشته باشد؛ هم نسبت به محصول و خدماتی که ارائه میدهد و هم نسبت به فرایندهایی که خدمت ارائه میشود. شاید دومی از اولی مهمتر باشد. مهمتر این است که نسبت به سامانهها و دادهها دسترسی درستی داشته باشد. درروند بلوغ هم وقتی به بلوغ مراکز تماس نگاه میکنیم، میبینیم دو آیتم رشد میکند. یکی ابزار ما است که دوباره در بحث ارتباط و کانالها خالصه میشود و دیگری در بحث دسترسی به دادهها در حوزه تجمیع دادهها است. کارشناس باید بتواند در لحظه دسترسی سریع و به لحاظ دیداری دسترسی جامعی به گذشته مشتری و کارهایی که باید انجام دهد، داشته باشد. دانشی که نسبت به مدیریت نرمافزارها نیاز دارد. نکته دوم سطح اختیارات و عملکرد خود کارشناس است. نمیتوانیم بگوییم کارشناس را میتوانیم حذف کنیم. اصال قرار هم نیست این اتفاق بیفتد. باید به عنصر دیگری هم توجه کنیم و آن بحث اعتماد سازی است. اعتماد مشتری نسبت به ما. میتوانیم در آینده نزدیک با ابزار و تکنولوژی تعداد کارشناسان را کم کرد، اما حذف کارشناس اصال درست نیست. بعد از اینکه پیکهای اول و دوم کرونا را در دنیا رد کردیم، برخی گزارشها و بررسیهای جامعی درباره اینکه مراکز تماس در دنیا چه میکردند، انجام شد. چیزی که مشخص شد این بود که برخالف چیزی که در دوران کرونا مطرح شد که تنوع کانال داشته باشیم و بار را روی کانالهای غیر از نیروی انسانی ببریم، وقتی مشتریان با استرس مواجه هستند و یا با پیچیدگی در موضوع و بحران مواجه هستند، به این سمت میروند که با انسان و عامل انسانی صحبت کنند. حتی ترجیح می دهند دو یا سه برابر زمان بیشتری در زمان انتظار صرف کنند، اما با نیروی انسانی صحبت کنند. مرکز تماس از این به بعد باید سفر مشتری را در کانالهایش رصد کند. وقتی مشتری از کانالهای مختلف وارد سازمان میشود، نکته اول این است که ابزارها به مشتری اجازه میدهند بین کانالها حرکت کند. پیامرسانهایی که استفاده می شود، امروز بهعنوان کانال تجمیع شده میتوانند وارد مرکز تماس شوند. ابزارها به ما کمک میکنند زمانی که کارشناس با مشتری صحبت میکند، حرکت مشتری در کانالها را ببینید و دادههایی که از جاهای مختلف میآید را تجمیع شده داشته باشد و مشتری را به کانالهای دیگر هدایت کند تا تجربه بهتری را به او منتقل کند. عباسی گفت: سفر مشتری، رفتارشناسی و تجربه مشتری مباحثی کلیدی هستند که در مراکز تماس باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند. تیپ شناسی مشتریان و شناخت مشتری عصبانی و ناراضی، خوشحال و راضی در این سفر بسیار تاثیر دارند. در شناسایی و این سفر قطعا مرکز تماس نقش مهمی خواهد داشت. بحث نیروی انسانی تاثیر بسیار زیادی دارد. همه ما تالشمان این است که تجربه مثبت و خوبی را برای مشتریانمان رقم بزنیم. چون به خودی خود همه ما مشتری هستیم و همه سرویس میگیریم یا جایی سرویس میدهیم.

او خطاب به دکتر کریمی گفت: از شعب مجازی بانک ایران زمین گفتید. شعبی که شیک و زیبا هستند و در سطح شهر دیده میشوند. قطعا مرکز تماس پشت این قضیه نقش بهسزایی دارد و ارائه سرویس مجازی اتفاق میافتد. درباره این شعب مجازی توضیح بدهید. کریمی گفت: این موضوع سیرتکاملی داشت. اگر به سایربانکها نگاه کنید برخی شعب 24 ساعته زده شد. همه اینها تالش میکردند ارتباط مشتری را با شعبه کمتر کنند. اینجا نگاه جدیدی که بانک ایران زمین به این موضوع و بانک دیجیتال داشت موجب این کار شد. بین نئوبانکهایی که میبینید، مثل بانکهایی که افتتاح شدهاند و بانکهای دیجیتالی که بانک ایران زمین معتقد به آن است و اهدافش را براساس رسیدن به آن جلو میبرد، تفاوت زیادی وجود دارد. وقتی بحث بانک دیجیتال میشود، از درون یک بانک را با تغییر فرایندها دچار استحاله میکنیم. با تغییر تمام اجزای آن بانک، از مرکز تماس گرفته تا شعب تمام بخشها دچار تحولی میشود که آن بانک، بانک دیجیتال میشود. مرکز تماس هم بهعنوان جزئی از این مجموعه باید خودش را دچار تغییر کند. روی این موضوع کار میکنیم که مرکز تماس جدیدی را متولد کنیم و در کنار مرکز سنتی بهعنوان مرکز تماس دیجیتال آن بانک دیجیتال داشته باشیم. به این شکل است که کارمند در مرکز تماس بهعنوان پیشتیبان مشتری است. بهعنوان فردی نیست که فقط منتظر تماس مشتری بماند. در مرکز تماسهای سنتی تماس مشتری که قطع شده بود، تماس مجدد میگرفتند و او را راهنمایی میکردند، ولی ما اینجا مشتری را رها نمیکنیم. ارتباط تعاملی وجود دارد و سعی میکنیم تجربه خوب و موفقی برای مشتری بسازیم. هرچند که مشتری در ابتدا برای گرفتن آن سرویس دچار مشکل شده است. وقتی رابطه را تعاملی میکنید، مشتری همیشه احساس نمیکند وقتی به مشکل میخورد او باید تماس بگیرد. اینجا ما هم تماس میگیریم. بهصورت پایلوت مرکز تماس تصویری و مرکز تماس دیجیتال را پیادهسازی میکنیم. محور اساسی همین شعب مجازی مراکز تماس خواهد بود. نکتهای که وجود دارد این است که در اپراتورها در این الیه شاید از پیشکسوتهای بانکی باشیم. در ادامه عباسی مدیرعامل شرکت اینکال افزود: روی بحث مراکز تماس و مراکز ارتباط و ... باید بگویم ابتدا هم که تلفن خانه بود برای مثال زمانی کارت بانکی گاهی گم میشد یا دزدیده می شد و نیمه شب به بانک زنگ می زدیم. بانک یک آی وی آر ماشینی میداد و قطعا کارت را میسوزاند، ولی تا صبح دغدغه داشتیم که بانک باز شود و کار انجام شود. همراه بانک و... نبود. بنابراین همه تغییر را تجربه کردیم و تجربه خواهیم کرد. بحث دیجیتال را مطرح کرده و لبه تکنولوژی حرکت میکنیم. نمیتوانیم عقب بمانیم. نسلی که در آینده صاحب کسبوکارها هستند و مشتریان آینده هستند، متفاوتند. امروز یک بچه کوچک در خانه از طریق اپلیکیشن از سوپرمارکت خرید میکند. بنابراین خیلی با نسل قدیم تفاوت دارد که همچنان روی تلفن باید مشکلش را پیگیری کند یا حضوری به شعبه برود. قطعا نسل آینده نسل Connected هستند. نقش مراکز تماس در این حوزه به چه صورت خواهد شد. قدیمیها را باید فراموش کنیم و بهسمت دیجیتالی برویم وهوشمندسازیهای دیجیتالی را پیش ببریم یا اینکه هر دو را با هم پیش ببریم. چطورمراکز تماسی داشته باشیم که همه تغییرات و تحوالت در لحظه را داشته باشد. دکتر کریمی در پاسخ گفت: در الیهای فکر میکنیم مرکز تماس باید وجود داشته باشد و حتما یک اشکالی باید باشد که تماسی برقرار شود. اینطور نیست. امروزه همه یک گوشی موبایل داریم و با آن کار میکنیم. اینطور نیست که جایی باشد که تماس بگیریم و رفع اشکال کنیم. مدل برخوردی متفاوت است و مراکز تماس بهسمت سرویس دادن میروند. دقیقا همان شعبه یا واحد مجازی میشود. میشود جزو یکی از کانالهای ارائه سرویس و کانالی با قوت به کانالهای دیگر اضافه میشود که دیگر به آن مرکز تماس نگوییم. به آن مرکز ارائه سرویس مجازی بگوییم. اعتقادم این است که چنین اتفاقی میافتد و این دگردیسی در مراکز تماس اتفاق میافتد. قنادیان در ادامه گفت: واقعیت این است که با آقای دکتر کریمی در بخشهایی موافق هستم، اما اتفاقا معتقدم مقداری به نوع کاری که اتفاق میافتد وابسته است. امروز در مراکز تماس بحثی به نام خودمختاری داریم که کال در حوزه ارتباط است. اینکه مشتری تا چه حد میتواند کاری که دوست دارد را خودش انجام دهد و نیازی ندارد با مرکز تماس یا یک عامل انسانی ارتباط بگیرد. نسل تغییر میکند و نسل جدید راحتتر با فناوری کار میکند. تمایل دارد نیمه شب روی واتساپ با سازمان ارتباط بگیرد نه بهوسیله تلفن یا حتی ایمیل و انتظار هم دارد که جواب بگیرد. حاال این جواب ممکن است از سمت یک عامل انسانی باشد یا نباشد. ممکن است فرایندی باشد که سرویس گرفته باشد و مسئلهاش حل شود، اما چیزی که باید به آن توجه کرد این است که مرکز تماس را در حوزه تحول دیجیتال یک کانال میبینیم. این کانال قاعدتا به این سمت میرود که بیشتر اتوماتیک کار کند. از یک رفع مشکل ساده برای نسل قدیمی که دوست دارد این کار را انجام بدهد تا کسی که قرار است سرویسی بگیرد و کمی موضوع پیچیدهتر باشد. نکتهای وجود دارد؛ همیشه جایی که تعامل مالی داریم و سرویسی را خرید میکنیم که بابتش پولی پرداخت کردیم. جایی بهتر عمل میکنیم که احساس کنیم همه کانالها به ما کمک میکنند، اما پشت همه این کانالها کسی هست که اگر هیچ کدام از این کانالها نباشد و فرایندهایی که بهصورت اتوماتیک انجام میشود، جواب ندهد یک نفر میتواند مشکل من را حل کند. در پایان این نشست کمال زارع اظهارکرد: تصور میکنم نمیشود نقش مراکز تماس را نادیده گرفت و بهواسطه اینکه نسل عوض شده و درخواستهای انسانها عوض شده است به سوی ابزارها برویم و مراکز تماس را حذف کنیم. دو نکته وجود دارد اول اینکه نیازمند شناخت دقیق از مشتری هستیم. اگر به دقت رصد کنیم میتوانیم کانال مناسب برای ارتباط با مشتری شناسایی کنیم. برای ارتباط با نسل جوان از شبکههای مجازی و آن چیزی که باب میل آنها است استفاده کنیم. برای ارتباط با نسلهای قدیمیتر ابزارهای متفاوتتری در نظر بگیریم. اما این ارتباط با عامل انسانی باید وجود داشته باشد. اگر فقط بخواهیم نقش مرکز تماس را در رفع مشکل مشتری ببینیم. مقداری در نقش مراکز اجحاف شده است. مراکز می توانند نیازسنجی کنند. عالوه بر مرتفع کردن مشکالت میتوانند در خیلی از موارد نیازمشتری را هم شناسایی کنند. اینجاست که میتوانند حتی به درآمدزایی کمک کنند. همیشه نگاهم به مراکز تماس اينگونه است که مزیتی حتی نسبت به مدیران سازمان دارند که ارتباط تنگاتنگ ومستقیم با مشتریان دارند. این مزیت را مدیران ندارند و نمیتوانند نیاز مشتری را به دقت بشنوند و او را رصد کنند. با شناخت دقیق مشتری میتوانیم کانال مناسب او را شناسایی کنیم و با او ارتباط متناسب با خودش برقرار کنیم.

بزرگداشتی برای بزرگان صنعت بانکداری و مالی کشور

جشـنواره چهرههـای مانـدگار و مدیـران موثـر در صنعـت بانکـداری و فناوریهـای پرداخـت همزمـان بـا هفتمیـن نمایشـگاه تراکنـش ایـران در افتتاحیـه ایـن رویـداد برگــزار میشــود. نمایشـگاه تراکنـش ایـران هـر سـال میزبـان جشـنواره چهرههـای مانـدگار در ایـن رویـداد بـوده اسـت. در تراکنـش هفتـم و همزمـان بـا افتتاحیـه ایـن رویـداد در روز ۲۱ دی مــاه شــاهد معرفــی چهرههــای مانــدگار ایــن دوره خواهیــم بــود. هیئــت داوران ایــن دوره نیــز ماننــد ســالهای گذشــته از بــزرگان نظــام بانکــی و پرداخــت انتخـاب خواهـد شـد کـه بـهزودی معرفـی خواهنـد شـد. انتخــاب چهــره مانــدگار در ایــن جشــنواره پــس از معرفــی از ســوی مخاطبــان و دریافـت روزمـه ایشـان بـر اسـاس تحصیـات و سـوابق علمـی، سـوابق مدیریتـی و اجرایــی، آثــار مانــدگار و اثرگــذار و ســامت حرفــهای صــورت میگیــرد. جشـنواره چهرههـای مانـدگار و مدیـران موثـر تـا کنـون ۳ دوره را پشـت سـر گذاشـته اســت کــه در اولیــن دوره ایــن جشــنواره در ســال 1397 آقایــان محســن قــادری بهعنـوان چهـره برگزیـده در صنعـت پرداخـت، مصطفـی الهـی، چهـره برگزیـده در فنـاوری مالـی و همچنیـن مجیـد قاسـمی و اسـدالله امیـر اصالنـی، چهـره برگزیـده در صنعـت بانکـداری انتخـاب شـدند. آقایـان عبدالحمیـد منصـوری و ژان صیـاد، بهعنـوان مدیـر موثـر فنـاوری پرداخـت و همچنیـن پرویـز عقیلـی کرمانـی و سـید احمـد طاهـری بهبهانـی بهعنـوان چهـره مانـدگار صنعـت بانکـداری در سـال ۱۳۹۸ در دومیـن دوره ایـن جشـنواره معرفـی شـدند. در سـال ۱۳۹۹ و همزمـان بـا ششـمین نمایشـگاه تراکنـش ایـران نیـز آقایـان مسـیح قائمیـان بهعنـوان مدیـر موثـر فنـاوری و پرداخـت، مهـدی حسـینی بهعنـوان مدیـر موثـر فنـاوری و بانکـداری و محمدرضـا سـاروخانی بهعنـوان چهـره مانـدگار صنعـت بانکـداری معرفی شـدند. هفتمیــن نمایشــگاه تراکنــش ایــران امســال نیــز در افتتاحیــه خــود در روز ۲۱ دی مـاه ۱۴۰۰ ،۲ مدیـر موثـر فناوریهـای مالـی و ۲ چهـره مانـدگار نظـام بانکـی کشـور را خواهـد شـناخت. نمایشـگاه تراکنـش ایـران همـواره در ایـن سـالها محفلـی بـوده اسـت کـه بـا گـرد هــم آوردن افــراد از نســلهای مختلــف همــواره در مســیر ارتقــای صنعــت مالــی و پرداخـت کشـور کوشـیده اسـت. امسـال در تراکنـش هفتـم نیـز بـا وجـود برگـزاری جشــنواره چهرههــای مانــدگار و جشــنواره فنــاوری و نــوآوری در کنــار حضــور مدیــران و صاحبــان کســبوکارهای مختلــف در ایــن صنعــت نســلهای مختلــف را کنـار یکدیگـر جمـع کـرده اسـت.