جلسه انعقاد قرارداد استاندارد سازی اینکال ( ISO 9001:2015 , ISO 18295 , ISO 10004 , ISO 10002 )

IMG_3016IMG_3016
IMG_3011IMG_3011
IMG_3020IMG_3020
IMG_2995IMG_2995
IMG_2997IMG_2997
IMG_2998IMG_2998
IMG_3000IMG_3000
IMG_3001IMG_3001
IMG_3002IMG_3002
IMG_3006IMG_3006
IMG_3009IMG_3009