معرفی اینکال

مرکز تماس امروزه بخش بسیار حیاتی در هر سازمانی و شکل‌دهنده چهره سازمان در نظر مشتریست که برای دریافت یا انتفال حجم زیادی از درخواست ها از طریق تلفن به دو صورت درون سپار و یا برون سپار راه اندازی می شوند…